آرشیو

طراحی نمای ساختمان مسکونی -خمینی شهر-

طراحی نمای ساختمان مسکونی-خمینی شهر –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای شاه دوست واقع در اصفهان خمینی شهر انجام شد. طراحی نمای ساختمان به صورت گسسته و استفاده از انواع شیشه نمای ساختمان میتواند به تامین حداکثری نور بنا کمک شایان توجهی داشته ...

نما ساختمان – خیابان شریف واقفی

نمای ساختمان - خیابان شریف واقفی –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای فرحناکیان واقع در اصفهان خیابان شریف واقفی انجام شد. طراحی نما ساختمان با سنگ و آجر مدرن انجام شده است. نورپردازی انجام شده در نما باعث زیبایی دوچندان در شب خواهد شد.  ...