آرشیو

طراحی نمای ساختمان مسکونی -خمینی شهر-

طراحی نمای ساختمان مسکونی-خمینی شهر –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای شاه دوست واقع در اصفهان خمینی شهر انجام شد. طراحی نمای ساختمان به صورت گسسته و استفاده از انواع شیشه نمای ساختمان میتواند به تامین حداکثری نور بنا کمک شایان توجهی داشته ...