مجید رضایی | ساختمایه

پروژه های اداری تجاری 

مجید رضایی | ساختمایه
پروژه های نما مسکونی
مجید رضایی | ساختمایه
پروژه های پزشکی درمانی
مجید رضایی | ساختمایه
پروژه های ویلایی تفریحی
مجید رضایی | ساختمایه
پروژه های طراحی داخلی