اپارتمان 7 واحدی به صورت تیپ -شاهین شهر- فرعی 3 شرقی فردوسی