طراحی بزرگترین تلویزیون شهری خاورمیانه – اصفهان -پل بزرگمهر

طراحی فرایندی است که از تفکر شروع و به یک محصول )بنا( ختم می شود، بنا محصول تجسم و تخیل، تفکر است-  افرینش معماری ھمواره با دو مقوله اساسی سر و کار داشته است: فرم یا شکل و مفھوم یا معنا. این دو مقوله به ترتیب جنبه ھای صوری و معنایی معماری را تشکیل می دھندآفرینکه از بحث انگیزترین مقولات در طول تاریخ معماری بخصوص معماری معاصر بوده اند-ا